Introductie

Artisan Orchids vindt de privacy van haar externe en interne sollicitanten belangrijk. Wanneer een sollicitant solliciteert bij Artisan Orchids verzamelt Artisan Orchids informatie (persoonsgegevens, CV motivatiebrief). Deze persoonsgegevens worden door Artisan Orchids op een eerlijke en wettige wijze gebruikt; dit betekent dat Artisan Orchids persoonsgegevens verzamelt en verwerkt conform van toepassing zijnde privacywetgeving. Deze privacyverklaring is bedoeld om sollicitanten te informeren over de wijze waarop Artisan Orchids de gegevens van sollicitanten verwerkt en is van toepassing op de wervings- en selectieactiviteiten van Artisan Orchids.

Doeleinden

Persoonsgegevens die door de sollicitant aan Artisan Orchids worden doorgegeven (gegevens van sollicitanten), worden uitsluitend door Artisan Orchids gebruikt om een verantwoord, effectief en efficiënt wervings- en selectieproces mogelijk te maken. Artisan Orchids verwerkt de gegevens van sollicitanten alleen voor wervingsdoeleinden. De wervingsdoeleinden van Artisan Orchids zijn:
– het vergelijken van de gegevens van de sollicitant met de huidige vacatures bij Artisan Orchids;
– de communicatie van de wervings- en selectieprocedures van Artisan Orchids;
– contact opnemen met sollicitanten om sollicitatiegesprekken te plannen;
– het doorgeven van informatie aan sollicitanten over andere relevante vacatures;
– indien het onderdeel is van de selectieprocedure aan het bureau dat een assessment / psychologische / medische keuring afneemt; en Artisan Orchids kan de gegevens van sollicitanten gebruiken voor het analyseren van de tevredenheid van de sollicitanten over het wervings- en selectieproces.

Met “verwerken” wordt bedoeld: het verzamelen, registreren, bewaren, organiseren, overdragen, aanpassen, wijzigen, opzoeken, raadplegen, gebruiken, beperken, bekend maken door middel van verzending, verspreiding of op andere wijze, vergelijken, blokkeren, vernietigen en wissen van wervingsinformatie.

Gegevens van sollicitanten

Artisan Orchids verzamelt en verwerkt gegevens van sollicitanten (vereist én optioneel) rechtstreeks of door middel van formulieren en /of aangehechte CV’s via haar eigen website of externe vacaturekanalen. Artisan Orchids verzamelt en verwerkt ook gegevens van sollicitanten door middel van persoonlijke contacten, telefoongesprekken en/of e-mail. Enkele voorbeelden van gegevens van sollicitanten zijn: contactgegevens van de sollicitant (naam, geslacht, adres, etc.), opleiding van de sollicitant (scholing, cursussen, etc.) arbeidsverleden (vroegere werkgevers, referenties, etc.).

Artisan Orchids verzamelt en verwerkt geen gevoelige informatie over sollicitanten, bijvoorbeeld gegevens die uw ras of etnische achtergrond, politieke of godsdienstige overtuiging, lidmaatschap van een vakbond, gezondheid of seksuele geaardheid onthullen. Indien wegens bepaalde omstandigheden gevoelige informatie over een sollicitant wordt verzameld, vraagt Artisan Orchids hiervoor uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de sollicitant. Indien een sollicitant ongevraagd gevoelige persoonlijke informatie aan Artisan Orchids verstrekt, geeft de sollicitant toestemming aan Artisan Orchids om deze te gebruiken voor wervingsdoeleinden. De gegevens van sollicitanten die door Artisan Orchids worden verzameld en verwerkt zijn adequaat, relevant en niet overbodig voor de specifieke doeleinden waarvoor ze worden verzameld en verwerkt.

Openbaar maken van gegevens van sollicitanten

Artisan Orchids kan bepaalde gegevens van sollicitanten onthullen aan derde partijen die diensten aan Artisan Orchids leveren. Bijvoorbeeld een assessmentbureau, indien bij de uitvoering van deze diensten gegevens van sollicitanten moeten worden gebruikt en/of gecreëerd voor de uitvoering van het werving- en selectieproces.

Artisan Orchids verkoopt en verhandelt géén gegevens van sollicitanten aan enige derde partij. Artisan Orchids kan krachtens van toepassing zijnde wetten worden verplicht, bepaalde gegevens van sollicitanten te onthullen aan derden, bijvoorbeeld de bevoegde opsporingsautoriteiten.

Het bewaren van gegevens van sollicitanten

Artisan Orchids bewaart de gegevens van sollicitanten tijdens de wervings- en selectieprocedure. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verwijdert Artisan Orchids de gegevens van sollicitanten en alle identificeerde kenmerken uit haar database, uiterlijk 4 weken na het beëindigen en of afronden van de sollicitatieprocedure. Artisan Orchids informeert de sollicitanten hierover per mail. Indien van deze termijn wordt afgeweken, bijvoorbeeld indien de sollicitant een klacht heeft ingediend over de sollicitatieprocedure, dan wordt de sollicitant hierover geïnformeerd.

Beveiliging

Artisan Orchids maakt gebruik van een aantal technische beveiligingsmaatregelen om de integriteit, confidentialiteit en beschikbaarheid van de gegevens van sollicitanten te waarborgen. Artisan Orchids heeft beveiligingstechnologieën geïmplementeerd om de opgeslagen gegevens van sollicitanten te beschermen tegen toegang door onbevoegden, onjuist gebruik, wijziging, onwettige of abusievelijke vernietiging en/of verlies. De toegang tot gegevens van sollicitanten is beperkt tot personeelsleden van Artisan Orchids die betrokken zijn bij de wervingsactiviteiten van Artisan Orchids. Deze personeelsleden zijn verplicht om de privacy te respecteren van sollicitanten die de website van Artisan Orchids bezoeken en om de gegevens van sollicitanten confidentieel te houden. Artisan Orchids zorgt voor adequate beveiligingsmaatregelen ter bescherming van de handmatige en elektronische verwerking van de gegevens van sollicitanten en ter voorkoming van eventueel misbruik ervan.